Ograniczenia w pracy tymczasowej

Jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać pracownikom tymczasowym?

Ograniczenia w wykonywaniu pracy tymczasowej zostały ujęte w przepisie art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakazy powierzania określonych prac na rzecz pracodawcy użytkownika obejmują zarówno pracowników tymczasowych, jak również osoby wykonujące pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych i dotyczą pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy,
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,
  • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Zobacz więcej